De basisschool en vervolg onderwijs.
De JJIC beschikt over een basisschool voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok). Deze school resorteert onder het R.K. Centraal Schoolbestuur. Er worden dezelfde middelen gebruikt als op andere scholen voor funderend onderwijs en/of speciaal onderwijs op Curaçao. De JJIC-school kent geen leerjaren, en er is geen sprake van doubleren. Na het bepalen van de beginsituatie krijgt elke leerling les op eigen niveau en volgens eigen tempo. Sinds 2013 heeft JJIC ook een VSBO klas die onder DOS valt. De jongeren van JJIC die voor VSBO slagen en die niet naar een externe school kunnen gaan kunnen de eerste twee leerjaren intern volgen. In kleine groepen wordt er lesgegeven zodat gedragsmoeilijke jongeren ook de kans krijgen om onderwijs op hun niveau te volgen.
Developed with QwikZite (version 1.12)