Begeleiding
 
De kerntaak van de Justitiële Jeugdinrichting is uitvoering geven aan de rechterlijke maatregelen ten aanzien van de minderjarigen. Volgens de wet dient dus gewerkt te worden met een combinatie van civielrechtelijk en strafrechtelijk geplaatsten.

Een belangrijk verschil met het “opvoedingsgesticht” is dat de vrijheidsbeneming een essentieel onderdeel is en ten alle tijden gegarandeerd dient te worden. De opvoeding staat centraal in de aanpak met als doel het aanleren van gewenst gedrag en een goede voorbereiding op de re-integratie in de samenleving. Het gaat om het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat dat de jongeren stimuleert om het beste uit zichzelf te halen door hun aangeboren capaciteiten (talenten) te ontdekken en deze ten volle te benutten ter vergroting van hun toekomstperspectief.

De volgende uitgangspunten zijn essentieel voor de JJIC:
  • Elke jongere heeft recht op opvoeding, elk ouder heeft recht op ondersteuning daarbij.
  • De veiligheidsnormen ten aanzien van huisvesting, infrastructuur, behandeling en aantal personeelsleden en hun geschiktheid voldoen minimaal aan de internationale wetgeving (IVRK) en (CPT).
  • Het hulpverleningsaanbod dient multifunctioneel te zijn en bestaat hoofdzakelijk uit: het bieden van structuur, onderwijs, aanleren van sociale competenties, omgaan met peer-group pressure, zelfinzicht, gedragsverandering, psychiatrische hulp op indicatie, nazorg.
  • Het behandelend personeel bestaat uit een combinatie van groepsleiders, gedragsdeskundigen , maatschappelijk werkers en therapeuten.
  • De JJIC biedt de mogelijkheid van overstap naar een ‘open’ plaatsing (extra rechten en vrijheden) als blijkt dat de jongere de structuur van de geslotenheid niet meer nodig heeft om de behandeling te aanvaarden.
  • Steun van en samenwerking met de gemeenschap zijn belangrijk om de terugkeer van de jongere naar de samenleving voor te bereiden.
  • Gezien de kleinschaligheid dient de JJI zo multifunctioneel (zowel kwalitatief als kwantitatief) mogelijk te worden ingericht.
  • De omvang van de JJIC moet voldoende zijn om een zo flexibel mogelijk aanbod te kunnen bieden

 

Developed with QwikZite (version 1.12)