Pedagogische begeleiding
 
Basismethodieken:

In de JJIC werken we via het Sociologisch model en het sociaal competentiemodel. Dit houdt concreet in dat we:
 • Positief gedrag belonen en negatief gedrag(voor zover mogelijk) negeren, waardoor sociaal gedrag wordt bevorderd.
 • Kijken naar wat wel mogelijk is en niet naar wat niet kan.
 • Vaardigheden om met anderen om te kunnen gaan en om problemen op te lossen stap voor stap vergroten.
 • Werken aan eigen ontwikkeling en inzicht hebben in eigen emoties
 • Aandacht hebben voor de invloed van leeftijdgenoten waarmee de jongere zich vergelijkt en die vaak een grote invloed op hem/ haar hebben (peer pressure).

Het Sociologisch en sociaal Competentiemodel is voor ons leidend in de begeleiding van de jongeren. Daarnaast is er behoefte naar gerichte aandacht voor sociaal emotionele, morele ontwikkeling en voor het leren om te gaan met peergroup pressure.

Vergroten van competenties.
Door het verplicht deelnemen van de jongeren aan het programma van JJIC met daarin opgenomen de specifieke trainingen, is de verwachting dat het probleemgedrag afneemt.
Het uitgangspunt is dat het programma inclusief het scholings en trainingsprogramma bijdraagt aan een succesvollere terugkeer in de maatschappij.

Het programma is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden op de gebieden arbeid en scholing, wonen, vrijetijd en sociaal netwerk. Dit proces vindt plaats in een pedagogische omgeving waarbij waarden en normen de basis vormen


Binnen het JJIC leren de jongeren vaardigheden op verschillende terreinen.
 • Dag- en nachtritme.
 • Zelfverzorging
 • Verzorging slaapkamer
 • Deelname aan de maaltijden
 • Dagelijkse corveetaken
 • Omgang met groepsleiding en groepsgenoten
 • Omgang met verschillende situaties binnen de groepsdynamica.
 • Confronteren van ongewenst gedrag bij anderen.
 • Deelname aan individuele of groepsinterventies

Wanneer een jongere voldoet aan de bovenstaande vaardigheden wordt deze beloond door deel te nemen in de club voor positievelingen binnen de JJIC. De Kibrahacha club.

Het Kibrahacha lid wordt voor de gehele populatie van de JJIC geïnstalleerd en verdient verschillende privileges die de niet- leden niet hebben.

De jongeren binnen de JJIC waarderen dit beloningsysteem daar ze iedere keer streven naar het behalen van een positieve gedragsscore.


Effectieve interventies en trainingen die gegeven worden

 • Geleide Groepsinteractie (GGI)
 • Mentorgesprekken
 • Creatieve vaardigheden
 • Muziektherapie
 • Muziekles
 • Kunstzinnige therapie
 • Sociale Vaardigheidstraining (1ste en 2de fase)
 • Sport binnen het JJIC
 • Sport buiten het JJIC
 • Creatieve expressie
 • Assertiviteitstraining
 • Moraliteitstraining
 • Psychiatrische consultatie
 • Psychologische consultatie
 • Neurologische consultatie
 • geloofsovertuiging
 • Communiceren d.m.v. Pictogrammen
 • Agressieregulatie
 • Traumabehandeling
 • Ontspanningsoefening
 • Delictanalyse
 • Verslavingshulp
 • Ouder begeleiding
 • Verschillende thema’s o.a. seksualiteit
 • Preventie training
Developed with QwikZite (version 1.12)